Building Management Facility

Kompletná správa budov, ich vybavenia, vrátane technológií a súvisiacich procesov

O nás

Spoločnosť Building Management Facility pôsobí na trhu správy a údržby budov a zariadení od roku 2013. Obchodným partnerom poskytujeme služby na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti facility služieb - pri kompletnej správe budov, ich vybavenia, vrátane technológií a súvisiacich procesov.

about_us_2
about_us_1

Poskytujeme komfort moderného, plnohodnotného, technického a legislatívneho servisu pri správe majetku, zabezpečujeme prevádzkyschopnosť strojov, zariadení a technológií.

Tvoríme aktuálne, prípadne dlhodobé nákladové rozpočty na údržbu a správu objektov a zariadení s prihliadnutím na vek a stav nehnuteľnosti, či spravovaných zariadení. Našim cieľom je optimalizácia výdavkov na samotnú prevádzku budov a technológií.

Naše služby

Building Management Facility - Komplexný servis

Komplexný servis

Komplexný servis pri správe budov, zariadení, technológií, alebo ich jednotlivých častí so zameraním na obchodné prevádzky a retaily.

Building Management Facility - Pravidelná údržba objektov

Pravidelná údržba objektov

Údržbu respektíve možnosť výberu z viacerých variant pravidelnej údržby objektov - 24 hodinový servis, dennú údržbu, pravidelnú údržbu.

Building Management Facility - Revízie

Revízie

Realizáciu revízií, odborných prehliadok a skúšok, odstránenie zistených závad a uvedenie zariadení do prevádzkyschopného stavu.

Building Management Facility - Legislatívna podpora partnerov

Legislatívna podpora partnerov

Legislatívnu podporu obchodných partnerov, vrátane zastupovania voči orgánom štátnej správy - Hasičský a záchranný zbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce, Štátna veterinárna a potravinová správa, Slovenská inšpekcia životného prostredia a pod. a s tým súvisiacu vypracovanie podkladov pri jednotlivých úkonoch.

Building Management Facility - Bezpečnosť prevádzky

Bezpečnosť prevádzky

Bezpečnosť prevádzky zabezpečujeme v spolupráci prostredníctvom nášho zmluvného partnera s overenými bezpečnostnými zariadeniami a technológiami EVAC (Bosch), EPS (Schrack Seconet), EZS (Jablotron, Galaxy), kamerovým systémom (IP aj analógovým Avigilon a Dahua).

Building Management Facility - Meranie a reguláciu budov

Meranie a reguláciu budov

Meranie a reguláciu budov zabezpečujeme pomocou overených a certifikovaných systémov v závislosti od inštalovaných technológií.

Revízie

Realizujeme revízie, odborné prehliadky a skúšky vrátane úradných odborných skúšok podľa platnej legislatívy pre:

Plynové
zariadenia

Kotolne, rozvody plynu, regulačné stanice plynu

Tlakové
zariadenia

Kotle, expanzomaty, kompresory, olejové separátory

Elektrické
zariadenia

Rozvádzače, trafostanice, bleskozvody a ostatné elektro zariadenia

Požiarne
zariadenia

Prenosné hasiace prístroje, hadicové zariadenia, požiarne hydranty, suchovody, protipožiarne uzávery, požiarne klapky a ostatné požiarne zariadenia.

Zdvíhacie
zariadenia

Vyrovnávacie mostíky, zdvíhacie stoly, roletové uzávery a ostatné zdvíhacie zariadenia

Bezpečnostné
zariadenia

EZS, EAS, CCTV

Akváriá a viváriá

Realizujeme odborné prehliadky, údržbu a servis.